Chương trình Tiếng Anh Cộng Đồng Giao Tiếp MAC EDU được xây dựng dựa trên các nội dung được sử dụng trong đời sống và công việc với đầy đủ nền tảng ngữ pháp và từ vựng. Anh chị học viên chọn trình độ học ở dưới đây để xem chi tiết nội dung và lộ trình học.
Xem lộ trình học tập
Chọn trình độ

Quay lại 

Trình độ người mới đắt đầu A1

8 tuần (dưới 3.0 IELTS)

Kết thúc mỗi trình độ học sẽ có bài đành giá tổng kết đầu ra. Trong thời gian học tập, học viên không đạt yêu cầu đầu ra vì bất kỳ lý do gì thì cũng vui lòng mạnh dạn báo cho trung tâm sắp xếp học lại trình độ đó.

Đánh giá trình độ đầu ra

Trình độ sơ cấp A2

8 tuần (3.0-4.5 IELTS)

Kết thúc mỗi trình độ học sẽ có bài đành giá tổng kết đầu ra. Trong thời gian học tập, học viên không đạt yêu cầu đầu ra vì bất kỳ lý do gì thì cũng vui lòng mạnh dạn báo cho trung tâm sắp xếp học lại trình độ đó.

Đánh giá trình độ đầu ra

Trình độ trung cấp B1

7 tuần (4.5-5.5 IELTS)

Kết thúc mỗi trình độ học sẽ có bài đành giá tổng kết đầu ra. Trong thời gian học tập, học viên không đạt yêu cầu đầu ra vì bất kỳ lý do gì thì cũng vui lòng mạnh dạn báo cho trung tâm sắp xếp học lại trình độ đó.

Đánh giá trình độ đầu ra

Trình độ trên trung cấp B2

11 tuần (5.5-6.5 IELTS)

Kết thúc mỗi trình độ học sẽ có bài đành giá tổng kết đầu ra. Trong thời gian học tập, học viên không đạt yêu cầu đầu ra vì bất kỳ lý do gì thì cũng vui lòng mạnh dạn báo cho trung tâm sắp xếp học lại trình độ đó.

Đánh giá trình độ đầu ra

Trình độ cao cấp C1

9 tuần (7.5 - 8.0 IELTS)

Kết thúc mỗi trình độ học sẽ có bài đành giá tổng kết đầu ra. Trong thời gian học tập, học viên không đạt yêu cầu đầu ra vì bất kỳ lý do gì thì cũng vui lòng mạnh dạn báo cho trung tâm sắp xếp học lại trình độ đó.

Đánh giá trình độ đầu ra

Lộ trình học giao tiếp người lớn

8 tuần (3.0-4.5 IELTS)

Sơ cấp A2

7 tuần (4.5-5.5 IELTS)

Trung cấp B1 

11 tuần (5.5-6.5 IELTS)

Trên trung cấp B2 

9 tuần (7.5 - 8.0 IELTS)

Cao cấp C1 

8 tuần (< 3.0 IELTS)

Người mới bắt đầu A1

Đóng